!
0
> - > > - : , 1

- : , 1

- : .


!
1: https://youtu.be/k_DYdOLVfYg
: -, , , , , -, , , , , , , ,
:
0
11 2020
1
672


-:
:

.
B i "
 
-